1.       Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Administrator – Grupa eholiday.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-326 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000303525, o kapitale zakładowym 129.000 złotych, właściciel i operator serwisu internetowego dostępnego w domenie www.eholiday.pl.

Operator – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność w sposób zorganizowany, ciągły, profesjonalny, powtarzalny i planowy, w celach zarobkowych, w ramach której oferuje usługi noclegowe i zawarła z Administratorem umowę w zakresie umieszczania w Serwisie Ogłoszeń z opcją Rezerwacji. Dane identyfikujące Operatora podane są w Podsumowaniu i Potwierdzeniu Rezerwacji.

Serwis – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują Administratorowi, utrzymywane w domenie www.eholiday.pl, w ramach których publikowane są Ogłoszenia i może być dokonywana pomiędzy Operatorem a Klientem rezerwacja świadczenia Usług w określonym zakresie i terminie.

Podsumowanie – wygenerowane przez Administratora w oparciu o Ogłoszenie podsumowanie szczegółów i warunków Rezerwacji, dokonywanej przez Operatora na rzecz Klienta.

Potwierdzenie – wygenerowana i wysyłana przez Administratora do Klienta informacja, stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Klienta Rezerwacji u Operatora, oznaczona indywidualnymi cechami, w tym numerem (lub ciągiem innych znaków), identyfikującymi jej uzyskanie za pośrednictwem Serwisu.

Klient – użytkownik Serwisu, korzystający z możliwości Rezerwacji u Operatora.

Konto – prowadzone dla Klienta przez Operatora pod unikalną nazwą (e-mail) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

Usługa – usługa hotelowa i inne usługi turystyczne oferowane przez Operatora, realizowane w ramach Ośrodka.

Ogłoszenie – zamieszczana w Serwisie, pochodząca od Operatora, informacja dotycząca Ośrodka prowadzonego przez Operatora i świadczonych przez Operatora Usług.

Ośrodek – hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy.

Opłata Rezerwacyjna – opłata szczegółowo opisana w punkcie 4 Regulaminu, stanowiąca zabezpieczenie roszczeń Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Rezerwacji przez Klienta.

Rejestracja – proces opisany w punkcie 8 Regulaminu, zakończony założeniem Konta Klienta.

Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu określający sposób jego funkcjonowania oraz zasady korzystania z Serwisu przez Operatorów, dostępny pod adresem: http://www.eholiday.pl/eholiday,regulamin_serwisu_eholiday_pl,pl,78.html.

Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji online.

Rezerwacja – umowa dotycząca realizacji Usługi przez Operatora na rzecz Klienta w określonym w Rezerwacji terminie i na warunkach określonych w Podsumowaniu oraz Potwierdzeniu.

2.       Osoby mogące skorzystać z Rezerwacji

2.1.      Dokonywać Rezerwacji mogą wyłącznie:

2.1.1.     osoby fizyczne, które posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie wystarczającym do dokonywania Rezerwacji i zawierania umów w zakresie korzystania z Usług;

2.1.2.     przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, umocowani w zakresie wystarczającym do dokonywania Rezerwacji i zawierania umów w zakresie korzystania z Usług;

2.2.      Rezerwacji można dokonywać każdorazowo (przy każdej Rezerwacji), podając dane Klienta określone w postanowieniach Regulaminu lub po dokonaniu Rejestracji,

3.       Rezerwacja

3.1.      Wybrane Ogłoszenia Operatorów umieszczone w Serwisie mogą zawierać opcję „rezerwacja online” lub „rezerwacja za potwierdzeniem”.

3.2.      Klient zainteresowany dokonaniem Rezerwacji Usługi realizowanej przez konkretnego Operatora w konkretnym Ośrodku i w konkretnym terminie powinien, korzystając z interaktywnego formularza, udostępnianego po wybraniu przy danym Ogłoszeniu opcji „rezerwacja online” lub „rezerwacja za potwierdzeniem” wskazać dane niezbędne do sprawdzenia możliwości świadczenia Usług w wybranym przez Klienta czasie i zakresie.

3.3.      W przypadku opcji „rezerwacja online”:

3.3.1.     Klient, korzystając z interaktywnego formularza, wprowadza wskazane w formularzu szczegóły zamierzonej Rezerwacji.

3.3.2.     W oparciu o informacje wskazane przez Klienta w formularzu, Klientowi zaprezentowane zostaje Podsumowanie, z prośbą o akceptację warunków w nim zawartych. Podsumowanie zawiera między innymi informacje dotyczące Operatora, Ośrodka, Usługi, terminu jej świadczenia, łącznej kwoty wynagrodzenia należnego Operatorowi oraz wysokości Opłaty Rezerwacyjnej. Podsumowanie może określać szczególne warunki skorzystania z objętych nim Usług lub ograniczenia w tym zakresie. Dokonując Rezerwacji Klient akceptuje warunki lub ograniczenia zawarte w Podsumowaniu. Wynagrodzenie, Opłata Rezerwacyjna oraz ewentualne inne opłaty wskazane w Podsumowaniu wyrażone są w złotych polskich, stanowią całość wynagrodzenia i innych należności tytułem świadczenia Usług objętych Rezerwacją i obejmują podatki, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.3.3 poniżej.

3.3.3.     Kwota wynagrodzenia wskazana w Podsumowaniu nie obejmuje opłaty klimatycznej lub innych opłat lokalnych, do których poboru może być zobowiązany Operator, przy czym Operator w warunkach Rezerwacji może postanowić, że kwota wynagrodzenia obejmuje także te należności.

3.3.4.     Po potwierdzeniu przez Klienta zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej z Podsumowaniem, poprzez wybór opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty za wybrana rezerwację”, Klient wprowadza wskazane w formularzu dane dotyczące Klienta, a następnie potwierdza ich poprawność wybierając opcję „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty za wybraną rezerwację”. W przypadku Klienta zalogowanego do jego Konta, Klient potwierdza podane w ramach Konta dane dotyczące Klienta, a następnie potwierdza ich poprawność wybierając opcję „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty za wybraną rezerwację”. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem karty płatniczej dane, wskazane w formularzu obejmować będą także numer karty Klienta, jej kod i datę ważności; dane karty płatniczej przekazywane są Operatorowi za pomocą szyfrowanego połączenia. Obowiązek wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej dotyczy wyłącznie Rezerwacji, w odniesieniu do których w warunkach Rezerwacji nie określono, że wynagrodzenie za usługi w całości zostanie zapłacone przez Klienta po przyjeździe do Ośrodka.

3.3.5.     Klient dokonuje wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej na rachunek bankowy Operatora lub innej osoby upoważnionej przez Operatora, podany w Podsumowaniu. Operator może w szczególności upoważnić Administratora do pobierania Opłaty Rezerwacyjnej w jego imieniu.

3.3.6.     Jeżeli Rezerwacja przewiduje obowiązek uiszczenia Opłaty Rezerwacyjnej, w razie braku wpłaty przez Klienta całej kwoty Opłaty Rezerwacyjnej na rachunek bankowy wskazany w Podsumowaniu, w terminie 24 h od potwierdzenia przez Klienta warunków Rezerwacji, zgodnie z punktem 3.3.4. powyżej, Rezerwacja nie dochodzi do skutku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.3.7 poniżej (przez brak wpłaty rozumie się nieuznanie rachunku bankowego wskazanego w Podsumowaniu całą kwotą Opłaty Rezerwacyjnej). Klient otrzymuje informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji od Administratora. W przypadku, gdy dzień potwierdzenia przez Klienta Rezerwacji lub następny dzień kalendarzowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Opłata Rezerwacyjna powinna wpłynąć na rachunek bankowy wskazany w Podsumowaniu nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

3.3.7.     W przypadku, gdy Klient wybrał sposób zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego lub karty płatniczej, Operator w Podsumowaniu określa termin wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej przez Klienta, którego bezskuteczny upływ skutkuje niedojściem Rezerwacji do skutku, przy czym w przypadku wybrania sposobu zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej za pośrednictwem karty płatniczej, Operator stosownie do warunków Rezerwacji obciąża kartę Opłatę Rezerwacyjną lub blokuje na karcie środki w celu uiszczenia Opłaty Rezerwacyjnej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej lub w przypadku braku możliwości obciążenia przez Operatora we wskazanym powyżej terminie karty płatniczej Klienta z przyczyn niezależnych od Operatora (ewentualnie braku możliwości zablokowania Opłaty rezerwacyjnej na karcie Klienta), Klient otrzymuje od Operatora informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji. W przypadku, gdy dzień wniesienia przez Klienta Rezerwacji lub następny dzień kalendarzowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Opłata Rezerwacyjna powinna wpłynąć na rachunek bankowy wskazany w Podsumowaniu (lub zostać zablokowana z możliwością późniejszego obciążenia karty) nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

3.4.      W przypadku opcji „rezerwacja za potwierdzeniem”:

3.4.1.     Klient, korzystając z interaktywnego formularza, wprowadza wskazane w formularzu szczegóły zamierzonej Rezerwacji.

3.4.2.     W oparciu o informacje wskazane przez Klienta w formularzu, Klientowi zaprezentowane zostaje Podsumowanie, z prośbą o akceptację warunków w nim zawartych. Podsumowanie zawiera między innymi informacje dotyczące Ośrodka, Usługi, terminu jej świadczenia, łącznej kwoty wynagrodzenia należnego Operatorowi oraz wysokości Opłaty Rezerwacyjnej. Podsumowanie może określać szczególne warunki skorzystania z objętych nim Usług lub ograniczenia w tym zakresie. Dokonując Rezerwacji Klient akceptuje warunki lub ograniczenia zawarte w Podsumowaniu. Wynagrodzenie, Opłata Rezerwacyjna oraz ewentualne inne opłaty wskazane w Podsumowaniu wyrażone są w złotych polskich. Kwota wynagrodzenia wskazana w Podsumowaniu nie obejmuje opłaty klimatycznej lub innych opłat lokalnych, do których poboru może być zobowiązany Operator, przy czym Operator w warunkach Rezerwacji może postanowić, że kwota wynagrodzenia obejmuje także te należności.

3.4.3.     Klient potwierdza zamiar dokonania Rezerwacji na warunkach zawartych w Podsumowaniu poprzez wybór opcji „potwierdzam”.

3.4.4.     Administrator dokonuje u Operatora sprawdzenia możliwości dokonania Rezerwacji na warunkach wskazanych w Podsumowaniu.

3.4.5.     Jeśli Klient w toku procesu Rezerwacji dokonał wyboru sposobu płatności, w razie potwierdzenia dostępności terminu przez Operatora, Klient otrzymuje potwierdzenie Rezerwacji. W takim przypadku Klient stosownie do warunków Rezerwacji powinien dokonać wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej, zgodnie z pkt 3.4.8 – 3.4.11, chyba że Rezerwacja nie przewiduje obowiązku zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej. W przypadku, jeżeli w toku procesu rezerwacji Klient wybrał opcję „formę płatności wybiorę po potwierdzeniu dostępności” Administrator przesyła Klientowi informację o możliwości dokonania u Operatora Rezerwacji na warunkach wskazanych w Podsumowaniu. W przypadku braku potwierdzenia lub informacji o możliwości dokonania Rezerwacji w ciągu 24 godzin od potwierdzenia przez Klienta zamiaru dokonania Rezerwacji, zgodnie z punktem 3.4.3. powyżej uznaje się, że dokonanie Rezerwacji nie jest możliwe.

3.4.6.     W informacji, przesłanej Klientowi, który wybrał opcję „formę płatności wybiorę po potwierdzeniu dostępności”, zgodnie z punktem 3.4.5. powyżej, zawarta jest między innymi informacja o terminie, w jakim można dokonać potwierdzenia Rezerwacji, pod wskazanym adresem w Serwisie.

3.4.7.     W terminie wskazanym zgodnie z punktem 3.4.6. powyżej, Klient potwierdza w Serwisie dokonanie Rezerwacji na warunkach zawartych w Podsumowaniu wybierając opcję „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty za wybraną rezerwację” a także sposób płatności.

3.4.8.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem karty płatniczej dane, wskazane w formularzu obejmować będą także numer karty Klienta, jej kod i datę ważności; dane karty płatniczej przekazywane są Operatorowi za pomocą szyfrowanego połączenia.

3.4.9.     Klient dokonuje wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej na rachunek bankowy Operatora lub innej osoby upoważnionej przez Operatora podany w Podsumowaniu. Operator może w szczególności upoważnić Administratora do pobierania Opłaty Rezerwacyjnej w jego imieniu.

3.4.10.     Jeżeli Rezerwacja przewiduje obowiązek uiszczenia Opłaty Rezerwacyjnej, w razie braku wpłaty przez Klienta całej kwoty Opłaty Rezerwacyjnej na rachunek bankowy wskazany w Podsumowaniu w terminie 24 h od potwierdzenia przez Klienta warunków Rezerwacji, zgodnie z punktem 3.4.9. powyżej, Rezerwacja nie dochodzi do skutku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.4.11 poniżej (przez brak wpłaty rozumie się nieuznanie rachunku bankowego wskazanego w Podsumowaniu całą kwotą Opłaty Rezerwacyjnej). Klient otrzymuje informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji od Administratora. W przypadku, gdy dzień potwierdzenia przez Klienta Rezerwacji lub następny dzień kalendarzowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Opłata Rezerwacyjna powinna wpłynąć na rachunek bankowy wskazany w Podsumowaniu nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

3.4.11. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego lub karty płatniczej, Operator w Podsumowaniu określa termin wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej przez Klienta, którego bezskuteczny upływ skutkuje niedojściem Rezerwacji do skutku, przy czym w przypadku wybrania sposobu zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej za pośrednictwem karty płatniczej, Operator stosownie do warunków Rezerwacji obciąża kartę Opłatę Rezerwacyjną lub blokuje na karcie środki w celu uiszczenia Opłaty Rezerwacyjnej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej lub w przypadku braku możliwości obciążenia przez Operatora we wskazanym powyżej terminie karty płatniczej Klienta z przyczyn niezależnych od Operatora (ewentualnie braku możliwości zablokowania Opłaty rezerwacyjnej na karcie Klineta) Klient otrzymuje od Operatora informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji. W przypadku, gdy dzień wniesienia przez Klienta Rezerwacji lub następny dzień kalendarzowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Opłata Rezerwacyjna powinna wpłynąć na rachunek bankowy wskazany w Podsumowaniu (lub zostać zablokowana z możliwością późniejszego obciążenia karty) nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

3.5.      Autoryzacją skutecznie dokonanej Rezerwacji jest otrzymanie przez Klienta Potwierdzenia. Brak Potwierdzenia oznacza brak skutecznie dokonanej Rezerwacji.

3.6.      Rezerwacja zostaje dokonana na warunkach określonych w Podsumowaniu i Potwierdzeniu. Zmiana któregokolwiek z warunków Rezerwacji może być dokonana wyłącznie bezpośrednio z Operatorem i za jego zgodą. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o dokonanych zmianach. Administrator ani Operator nie gwarantują możliwości dokonania zmiany Rezerwacji.

3.7.      Z Rezerwacji i Usług nią objętych może skorzystać inna osoba wskazana przez Klienta, jednak wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w Rezerwacji.

4.       Opłata Rezerwacyjna i inne płatności

4.1.      Warunkiem skutecznego dokonania Rezerwacji może być wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej. Rezerwacja może być dokonana bez wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej, o ile Operator w Ogłoszeniu dopuścił taką możliwość.

4.2.      Opłata Rezerwacyjna wnoszona jest na rachunek bankowy podany w Podsumowaniu. Operator może upoważnić Administratora do pobierania Opłaty Rezerwacyjnej w jego imieniu.

4.3.      Dopuszczalne sposoby wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej określa każdorazowo Ogłoszenie. Ogłoszenie może przewidywać możliwość wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej, w szczególności za pośrednictwem:

a) przelewu – tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany w Podsumowaniu,

b) e-przelewu – płatności online dokonywanej za pośrednictwem Blue Media SA na rzecz Operatora,

c) karty płatniczej.

4.4.      W przypadku, jeżeli Klient wybrał jako sposób zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej kartę płatniczą, karta płatnicza może zostać obciążona począwszy od momentu wyboru przez Klienta opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty za wybraną rezerwację”. Operator może również tymczasowo nie obciążając karty, zablokować na karcie środki, jakie obciążałyby kartę Klienta na potrzeby wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej.

4.5.      Kwota Opłaty Rezerwacyjnej odpowiada kwocie wynagrodzenia za pierwszą dobę Usług świadczonych zgodnie z Rezerwacją Klienta, chyba że w Ogłoszeniu oraz Podsumowaniu Operator wskazał inną wysokość Opłaty Rezerwacyjnej.

4.6.      W przypadku anulowania Rezerwacji wcześniej niż 72 godziny przed określonym w Rezerwacji rozpoczęciem świadczenia Usług, Opłata Rezerwacyjna zwracana jest Klientowi w całości, chyba że w Ogłoszeniu oraz Podsumowaniu Oparator wskazał wcześniejszy termin anulowania Rezerwacji, który uprawniał będzie Klienta do otrzymania zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej lub też wyłączył możliwość zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej w odniesieniu do konkretnej Rezerwacji.

4.7.      W przypadku anulowania Rezerwacji później niż 72 godziny przed określonym w Rezerwacji rozpoczęciem świadczenia Usług, Opłata Rezerwacyjna nie jest zwracana, chyba że Operator w Ogłoszeniu oraz Potwierdzeniu wskazał późniejszy termin anulowania Rezerwacji, który uprawniał będzie Klienta do otrzymania zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej.

4.8.      W przypadku, gdy Klient lub osoba przez Klienta upoważniona do skorzystania z Rezerwacji i Usług nie pojawi się w Ośrodku w dniu, w którym zgodnie z Rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie świadczenia Usług, do godziny 18:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej), o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Operatorem, Rezerwacja jest anulowana w całości. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Opłata Rezerwacyjna nie jest zwracana, chyba że Klient oraz Operator dokonali odmiennych ustaleń w tym zakresie. W przypadku, jeżeli Klient wybrał jako sposób zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej kartę płatniczą, a Operator jedynie zablokował na karcie środki, jakie obciążałyby kartę Klienta na potrzeby wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej, nie obciążając tymczasowo karty Klienta, w przypadku, gdy Klient lub osoba przez Klienta upoważniona do skorzystania z Rezerwacji i Usług nie pojawi się w Ośrodku w dniu, w którym zgodnie z Rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie świadczenia Usług, do godziny 18:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej), o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Operatorem, Rezerwacja jest anulowana w całości, a Operator będzie miał prawo do obciążenia Klienta (poprzez obciążenie rachunku podanej przez Klienta karty) opłatą równą Opłacie Rezerwacyjnej, chyba że w warunkach Rezerwacji wskazano inaczej.

4.9.      Klientowi może zostać zaoferowane dokonanie Rezerwacji na warunkach promocyjnych w odniesieniu do standardowej ceny Usługi lub jej zakresu. Oferta taka może zawierać warunki dotyczące Opłaty Rezerwacyjnej odbiegające od określonych w punktach 4.1. – 4.8. powyżej, w szczególności kwota Opłaty Rezerwacyjnej może być bezzwrotna lub jej zwrot może podlegać ograniczeniom. Rezerwacja na warunkach promocyjnych może również w sposób odmienny określać inne warunki jej dokonania.

4.10.      Kwota Opłaty Rezerwacyjnej należna jest Operatorowi. Opłata Rezerwacyjna wpłacana jest w sposób i na konto, wskazane przez Operatora w warunkach rezerwacji dla danej oferty.

4.11.      W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej Klientowi, zwrotu dokonuje bezpośrednio Operator. Zwrotu może również dokonać Administrator, pod warunkiem uprzedniego porozumienia w tym zakresie pomiędzy Operatorem i Administratorem.

4.12.      Kwota Opłaty Rezerwacyjnej zostaje w całości zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Operatorowi tytułem świadczenia Usług na rzecz Klienta. Płatność pozostałej części wynagrodzenia należnego Operatorowi tytułem świadczenia Usług objętych Rezerwacją dokonywana jest bezpośrednio Operatorowi w dniu, w którym zgodnie z Rezerwacją ma się rozpocząć świadczenie Usług, o ile Klient i Operator bezpośrednio nie ustalą inaczej w sposób wskazany w potwierdzeniu rezerwacji (z wyjątkiem Rezerwacji na warunkach promocyjnych, w których dokonanie płatności może być wymagane w innych terminach).

4.13.      Korzystanie z Serwisu, Rejestracja i utrzymanie Konta jest nieodpłatne.

4.14.      W związku z procesem Rezerwacji Administrator nie obciąża Klienta żadnymi kosztami ani opłatami na rzecz Administratora. Opłata Rezerwacyjna należna jest Operatorowi.

4.15.      Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia Klientowi przewidzianych odpowiednimi przepisami dokumentów sprzedaży (rachunek, faktura) jest wyłącznie Operator.

5.       Ośrodki bez Opłaty Rezerwacyjnej

5.1.      Serwis umożliwia między innymi dokonanie rezerwacji w wybranych Ośrodkach, w odniesieniu do których możliwe jest dokonanie Rezerwacji bez konieczności wpłacenia Opłaty Rezerwacyjnej (Ośrodki bez Opłaty Rezerwacyjnej). Zasady Rezerwacji w odniesieniu do Ośrodków bez Opłaty Rezerwacyjnej różnią się od zasad innych Rezerwacji w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie 5 Regulaminu.

5.2.      W odniesieniu do Ośrodków bez Opłaty Rezerwacyjnej:

5.2.1.     Ośrodki te objęte są opcją „rezerwacja online” lub „rezerwacja za potwierdzeniem”, opisaną w punkcie 3.3. Regulaminu;

5.2.2.     Klientowi może zostać przedstawiony w Podsumowaniu więcej niż jeden wariant warunków Rezerwacji, do wyboru Klienta; w takim przypadku Rezerwacją objęty zostaje wariant wybrany i potwierdzony przez Klienta, poprzez wybór opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty za wybraną rezerwację”;

5.2.3.     Klient nie dokonuje wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej; Klient uiszcza wynagrodzenie na rzecz Operatora najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z Usług objętych Rezerwacją, przy czym Podsumowanie każdorazowo określa dostępne sposoby płatności wynagrodzenia u Operatora.

5.2.4.     Operator przesyła Klientowi Potwierdzenie niezwłocznie po potwierdzeniu przez Klienta zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej z Podsumowaniem, poprzez wybór opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty za wybraną rezerwację”;

5.3.      Klientowi może zostać przedstawiony w Podsumowaniu wariant Rezerwacji na warunkach promocyjnych w odniesieniu do standardowego wynagrodzenia Operatora (Wariant Promocyjny). W Wariancie Promocyjnym, o ile w Podsumowaniu potwierdzonym przez Klienta poprzez wybór opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty za wybraną rezerwację” nie określono inaczej:

5.3.1.     możliwość anulowania Rezerwacji w całości lub części jest wyłączona;

5.3.2.     Operator jest uprawniony do obciążenia Klienta opłatą równą całości wynagrodzenia Operatora, określonego w Podsumowaniu już w chwili dokonania Rezerwacji, bez prawa Klienta do zwrotu jakiejkolwiek części tego wynagrodzenia w przypadku niewykorzystania Usług objętych Rezerwacją, z przyczyn nieleżących po stronie Operatora i osób z pomocą których świadczy on Usługi;

5.3.3.     szczególne warunki, a w szczególności brak możliwości anulowania Rezerwacji, muszą być wyraźnie wskazane w Podsumowaniu Wariantu Promocyjnego.

6.       Odpowiedzialność

6.1.      Administrator obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie i dokonywanie Rezerwacji od strony technicznej.

6.2.      Administrator zapewnia, że:

6.2.1.     Rezerwacja zostanie dokonana na podstawie informacji przekazanych przez Operatora w zakresie danych Operatora, opisu Ośrodka, Usług i ich dostępności oraz ceny w zakresie objętym Rezerwacją;

6.2.2.     Operatorowi zostaną przekazane dane zgodne z Potwierdzeniem Rezerwacji.

6.3.      Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest pomiędzy Klientem a Operatorem.

6.4.      Za wykonanie Usługi zgodnie z warunkami Rezerwacji odpowiedzialność ponosi Operator.

6.5.      Rezerwacje dokonywane są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Operatorów. Administrator nie weryfikuje treści wszystkich Ogłoszeń w Serwisie a w przypadku niezgodności Usługi lub Ośrodka z Ogłoszeniem lub w przypadku braku dostępności Usług w całości lub części, pomimo dokonania Rezerwacji na podstawie informacji pochodzących od Operatora, odpowiedzialność ponosi Operator.

6.6.      Za jakość Usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Operatorów w Ogłoszeniach odpowiedzialność ponosi Operator.

6.7.      Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego działania i dostępności Serwisu i nieprzerwanego działania i dostępności możliwości dokonywania Rezerwacji. Administrator uprawniony jest do przerw lub zawieszania działania Serwisu lub opcji Rezerwacji w dowolnym czasie.

6.8.      Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu i możliwości dokonywania Rezerwacji w oparciu o wszystkie dostępne urządzenia, systemy operacyjne, przeglądarki internetowe i inne oprogramowanie i rodzaje połączeń z siecią Internet.

7.       Dane osobowe

7.1.      Dane osobowe umieszczane w Serwisie są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

7.2.      Dane osobowe Klientów wykorzystywane są wyłącznie w celu właściwego dokonania Rezerwacji i są przekazywane Operatorowi w celu identyfikacji Klienta, uprawnionego do skorzystania z Rezerwacji związanej z nią Usługi oraz właściwego wystawienia odpowiednich dokumentów sprzedaży (rachunek, faktura).

7.3.      Dokonując procesu Rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych w procesie Rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz Rezerwacji i świadczenia Usług. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia dokonanie Rezerwacji.

7.4.      Dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Operatora w zakresie niezbędnym do należytego dokonania Rezerwacji i świadczenia Usługi. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia dokonanie Rezerwacji.

7.5.      Grupa eholiday.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 148, (02-326 Warszawa) jest Administratorem Danych ujawnionych w formularzu. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rezerwacji w serwisie. Pani/Pana dane osobowe udostępniane będą odbiorcom danych (obiektom noclegowym) w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody. Po udzieleniu przez Panią/Pana odrębnej zgody, dane osobowe mogą być wykorzystywane także w określonym w niej celu oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Grupy eholiday.pl sp. z o.o. na podstawie art. 23.ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@eholiday.pl.

7.6.      W toku procesu rezerwacji Klient może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie na wskazany przez Klienta w toku procesu Rezerwacji adres poczty internetowej informacji handlowych dotyczącej Administratora oraz Operatora. Zgoda Klienta ma charakter dobrowolny. Brak zgody Klienta nie pozbawia Klienta możliwości korzystania z Serwisu oraz możliwości dokonywania za jego pośrednictwem Rezerwacji.

8.       Konto

8.1.      Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie, pod adresem https://www.eholiday.pl/rejestracja.html, w tym określić login i hasło do Konta, zaakceptować Regulamin oraz Regulamin Serwisu. Konto w Serwisie może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie wystarczającym do dokonywania Rezerwacji i zawierania umów w zakresie korzystania z Usług lub, w imieniu osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, odpowiednio umocowana osoba, działająca w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu.

8.2.      Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Administratora wraz z hiperłączęm (linkiem) służącym do aktywacji Konta. Nick nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Klienta ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie lub Regulaminie Serwisu.

8.3.      Otrzymanie wiadomości zwrotnej od Administratora, o której mowa w pkt. 3.2. powyżej równoznaczne jest z utworzeniem Konta oraz zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, w przedmiocie utworzenia i prowadzenia Konta. Dokonując Rezerwacji Klient każdorazowo potwierdza prawdziwość i rzetelność danych, podanych w procesie zakładania Konta, jak również potwierdza zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.

8.4.      Akceptacja Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu oraz podanie informacji wymaganych w procesie Rejestracji jest warunkiem koniecznym zakończenia Rejestracji i założenia Konta.

8.5.      Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła), przy czym przed pierwszym logowaniem Klient powinien aktywować Konto uruchamiając link, o którym mowa w pkt. 3.2 niniejszego Regulaminu.

8.6.      Na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe, dotyczące spraw związanych w szczególności z Kontem, Kuponami oraz funkcjonowaniem Serwisu. Zakładając Konto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości mailowych (w formie newslettera) zawierających ofertę Serwisu eholiday.pl.

8.7.      Klient jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do Konta w Serwisie.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

8.8.      Klient może rozwiązać umowę w zakresie prowadzenia Konta w każdym czasie, przy użyciu narzędzi dostępnych w Serwisie [(opcja „Usuń Konto”)], z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

8.9.      W przypadku naruszenia Regulaminu lub Regulaminu Serwisu przez Klienta, Administrator może usunąć jego Konto, rozwiązując z nim jednocześnie umowę lub czasowo wyłączyć czy też ograniczyć dostęp do Serwisu w zakresie możliwości dokonywania Rezerwacji. Administrator może odmówić (zablokować) Rejestracji Konta Klienta, którego Konto zostało wcześniej usunięte z powodu naruszenia Regulaminu.

8.10.      Klient może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto.

8.11.      Klient nie może przenosić praw do Konta na inne osoby.

8.12.      Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta lub części funkcjonalności Serwisu w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Operator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do Konta.

9.       Reklamacje, odstąpienie od umowy,

9.1.      Klient może złożyć reklamację, jeżeli czynności Administratora przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.2.      Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: biuro@eholiday.pl lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Klienta i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

9.3.      Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4.      Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

9.5.      Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

9.6.      Reklamacje dotyczące Usług powinny być bezpośrednio kierowane do Operatora, który zobowiązany był do ich świadczenia. Reklamację można złożyć zgodnie z danymi adresowymi Operatora wskazanymi w Podsumowaniu i Potwierdzeniu Rezerwacji.

9.7.      Zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (UoPK), konsument, który zawarł umowę na odległość, co do zasady może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 UoPK. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do UoPK. Zgodnie jednakże z przepisem art. 38 pkt. 12 UoPK, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym, w odniesieniu do Usług w zakresie wyżej wskazanym, o oznaczonym okresie świadczenia, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia.

9.8.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.9.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.9.1.     Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.9.2.     Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.       Przerwy techniczne

10.1.      Administrator dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

10.2.      W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Administrator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

11.       Postanowienia końcowe

11.1.      Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz, w odniesieniu do posiadaczy Konta, jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu. Do Rezerwacji dokonanych przed datą zmiany Regulaminu oraz procesów Rezerwacji niezakończonych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.

11.2.      Wszelka korespondencja związana z Rezerwacją, w szczególności Podsumowanie i Potwierdzenie będą kierowane do Klienta na podany przez niego lub w jego imieniu adres poczty elektronicznej.

^

Gwarancja najlepszej ceny

W momencie rezerwacji oferujemy najniższą dostępną cenę – gwarancja udzielana jest przez właściciela obiektu

W przypadku, jeżeli dokonają Państwo rezerwacji usług oznaczonych symbolem „Gwarancja Najlepszej Ceny” w serwisie i w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji, znajdą Państwo w niższej cenie ofertę Operatora dotyczącą świadczenia usług, których zakres jest tożsamy z zarezerwowanymi przez Państwa usługami w okresie objętym rezerwacją, w tym samym ośrodku, Operator, obniży cenę rezerwacji usług do ceny oferty konkurencyjnej Operatora, dostępnej za pośrednictwem sieci internet, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki.

Warunki skorzystania z możliwości obniżenia ceny

Roszczenie o obniżenie ceny nie będzie Państwu przysługiwało, nawet w przypadku spełnienia warunków, o których mowa powyżej, jeżeli oferta konkurencyjna stanowi pochodną uwzględnienia punktów lojalnościowych, specjalnych stawek członkowskich lub nagród oferowanych przez pośredników biorących udział w procesie rezerwacji.

eholiday_sygnet
eholiday_sygnet